Itä-Suomen Alueellinen Sirkuskoulu

Itä-Suomen Alueellinen Sirkuskoulu

Alueellinen sirkuskoulu – hanke on Sirkus Supiainen ry:n hallinnoima itäsuomalaisten

sirkuskoulujen/kerhojen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää sirkustai-
teen harrastusta luomalla alueellisen sirkuskoulun malli, jossa laadukasta opetusta voidaan

tarjota laajasti ja kustannustehokkaasti koko itäsuomen alueella.

Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu tulee olemaan toiminnaltaan laajin sirkustaiteen ja

sirkusharrastuksen puolestapuhuja itäisessä suomessa. Itä-Suomen alueellisen sirkuskoulun

tarkoituksena on edistää sirkustaiteen ja harrastamisen arvostusta ja mahdollistaa tulevaisu-
uden menestystarinoiden syntyminen. Menestystarinat edellyttävät laajaa ja innostunutta

harrastajakenttää, josta osaajat nousevat sirkusalan menestyjiksi. Yhteistyötä tarvitaan

entistä enemmän ja laajemmalla rintamalla. Tämä Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu

on itsessään osoitus yhteistyöhön uskomisesta ja sen hyödyistä, samalla itä-suomen al-
ueellinen sirkuskoulu haluaa edistää tätä ajattelua myös yhdistyksen toteuttaman toimin-
nan kautta. Tavoitteena on vaikuttaa itä-suomen alueen kaupunkien ja kuntien päättäjiin

puhuen sirkustaiteen ja sirkusharrastamisen mahdollisuuksista ja hyödyistä sirkuskoulu-
toiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyön kautta voidaan mahdollistaa toimiva malli jolla

sirkustaiteen opiskelu ja harrastaminen olisi mahdollista mahdollisimman monille. Samalla

sirkustaiteen opettajille luotaisiin työpaikkoja ja mahdollisuus leveämpään leipään. Tämän

lisäksi välillisesti ja ajan kanssa, alueellinen sirkuskoulu -malli luo sirkusharrastajille ja

ammattilaisille työtä ja keikkoja ja samalla itäsuomalainen kulttuurikenttäkin laajentuu

sekä syvenee. Tarkoituksena on omalta osaltaan kasvattaa ja juurruttaa monipuolinen ja

moniarvoinen kulttuuritoiminta Itä-Suomeen, tuoda sirkus osaksi arkea.

Alueellinen sirkuskoulu – hankeen päämääränä on korkeatasoisen ja laajan sirkuskoulu-
toiminnan vakiinnuttaminen itä-suomeen. Alueellinen sirkuskoulu – hankeen pyrkimys on

rinnastaa sirkuksen opettaminen musiikin opettamiseen ja tarjota sirkusopetusta varhais-
kasvatuksesta aikuisuuteen asti. Pyrkimys olisi että alueellisen sirkuskoulun

toiminta kattaisi sirkuskulttuurin vauvasta vaariin tarjoten niin tavoitteellista kuin matalan

kynnyksen sirkustoimintaa itäsuomessa. Tarjota yleissivistävää sirkuskoulutusta jossa voi

opiskella monipuolisesti erilaisia sirkustaitoja, ja iltaisin opiskelun rinnalla järjestetään

myös intensiivi- ja viikonloppukursseja.

Alueellinen sirkuskoulu – hankeen aluksi opetusta tullaan antamaan taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus perustuu lakiin (L 633/1998) ja on

tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, ja koulujen opetussuunnitelmat perustuvat

Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Kunnat myöntävät op-
pilaitoksille oikeuden antaa taiteen perusopetusta ja vahvistavat niiden opetussuunnitelmat

sekä valvovat toiminnan toteuttamista.

Ehdoton Alueellinen sirkuskoulu – hankkeen päämäärä on että Alueellinen sirkuskoulu

tulee antamaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta, jonka tavoit-
teena on luoda edellytyksiä hyvän sirkuskulttuurin ymmärtämisen syntymiselle ja sirkuk-
sen elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiuksia sirkusalan ammattiopintoihin.

Alueellinen sirkuskoulu – hankeen tavoite on myös pystyä tarjoamaan kaikille avointa

sirkusharrastustoimintaa, jonka pyrkimys on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä kuten

myös mahdollistaa sirkusharrastuksen harrastamisen tasapuolisesti. Tällä hetkellä Tai-
teen perusopetuksen piiriin pääsee helpoiten Etelä-Suomessa. Lähes kolmannes taiteen

perusopetuksen oppilaitoksista on Uudenmaan maakunnassa ja tämä pätee myös sirkusk-
oulutuksessa. Asiaa ovat selvittäneet aluehallintovirastot. Nyt pitää olla tarkkana, että

taideopetuksen alueelliset erot eivät pääse kärjistymään. Sirkusharrastus, ollessaan hyvin

fyysinen, konkreettinen ja monipuolinen kiinnostaa toimintana myös poikia joten toimin-
nalla on hyvin mahdollista saavuttaa piiriinsä myös ne lapset ja nuoret jotka eivät ole

löytäneet harrastusta muualta. Tässä tilanteessa ‘Alueellinen sirkuskoulu – hanke osoittaa

myös tarpeellisuutensa.

Hankkeen tausta ja tarve

Alueellinen sirkuskoulu – hanke käynnistetään että sirkustaiteen harrastaminen ja pitkäjän-
teinen tavoitteellinen opiskeleminen olisi mahdollista myös täällä itä-suomessa. Kysyntää

on mutta tällä hetkellä kokonaisvaltainen toimintamalli puuttuu.

Itä-Suomen alueella toimii tällä hetkellä monta pientä sirkusharrastuksen puolesta työtä

tekevää yhdistystä. Kaikille näille yhteinen ongelma on, että työ henkilöityy organisaatioi-
den puuhaihmisiin,

mikäli nämä puuhaihmiset muuttavat pois, tai jotain muuta sattuu, koulut/kerhot eivät enää

selviydy. Toinen ongelma on että toimiessaan varsin pienillä paikkakunnilla, koulujen/ker-
hojen oppilasmäärät ja oppituntien määrä on liian pieni tarjotakseen päteville ammattiopet-
tajille tarpeeksi työtunteja, että heillä olisi todellista mahdollisuutta ottaa työtä vastaan. Nyt

kun nämä pienet koulut/kerhot yhdistävät voimansa tässä ‘Alueellinen sirkuskoulu’ – hank-
keessa on meillä yhdessä mahdollisuus palkata useampi pätevä kokopäivätoiminen

sirkusopettaja toteuttamaan käytännön opetusta. Koulullamme olisi monta toimipistettä

joissa opettajat kiertäisivät. Alueen yhteenlaskettu harrastajamäärä nousisi pian lähes

tuhanteen sirkusharrastajaan. Mikäli resursseja olisi, kasvaisi myös harrastajien määrä

huomattavasti.

Ammattitaitoisten opettajien ja rehtorin avulla voimme saada tämän kaiken opetuksen

taiteen perusopetuksen ja laajan oppimäärän piiriin, jolloin voimme taata opettamisen ja

sirkuskoulutuksen laadukkaan toteutuksen.

Tällä hetkellä Itäsuomalaisen sirkusharrastuksen kehittymisen esteenä ovat selkeästi

seuraavat asiat:

1. Pienet yksiköt, joissa vastuu opettamisesta ja koko kerhon/koulun toiminnasta on jäänyt

yksittäisten ihmisten vastuulle.

2. Koulutettujen opettajien puute

3. Sirkukseen soveltuvien harjoitustilojen puute

4. Rahoituksen puute

Hankekuvaus

Alueellinen sirkuskoulu – hankeen ajatus on, että luomme aluksi jo olemassa olevien

itäsuomalaisten sirkuskerhojen kanssa verkoston, ‘Alueellisen sirkuskoulun’ joka palkkaa

alueelle ammattitaitoiset päätoimiset sirkusopettajat. Opettajien työ on aluksi pääasiassa

kiertävää. Viemme opettajat sinne, missä oppilaat ovat. Koska yksittäisillä paikkakunnilla

ei ole tarjota tarpeeksi tunteja niin, että heillä olisi mahdollista palkata opettajia, me hoi-
damme tämän asian.

Alueellinen sirkuskoulu – hanke käynnistetään mahdollistamaan pitkäjänteinen ja tavoit-
teellinen ja alueellisesti tasa-arvoinen sirkusharrastus myös itäsuomessa.

Itä-suomen alueellisen sirkuskoulu – hankkeen pilottivaihe käynnistetään vuoden 2015

alussa ja pyrkimys on saada alueellinen sirkuskoulu toimimaan itsenäisesti vuoden 2019

loppuun mennessä.